Platby


 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Podle § 123, odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 
stanovuji
 
výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 (od 1.9.2022 do 30.6.2023) takto:

celodenní docházka (i nevyužitá) 300,- Kč/ měsíčně
polodenní docházka (i nevyužitá) 200,- Kč/ měsíčně
docházka tzv. dalšího dítěte (i nevyužitá) 200,- Kč/měsíčně
vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bezúplatné
(i děti s odkladem školní docházky)
úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) bude stanovena k 1. 5. 2023

Stanovená výše úplaty v předchozích bodech platí i pro cizince.

Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

V Březnici dne 5. 4. 2022
Účinnost od 1. 9. 2022

Mgr. Jaroslava Zelenková
ředitelka 1.MŠ Březnice