Přijímání dětí – obecné informace


 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.
(Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу
на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садкa1. mateřské školy Březnice, 9.Května 510

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
 / повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem / Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 / які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze
zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 / які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
 / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 6.6.2022 – 10:00 až 15:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: 1.MŠ Březnice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
 / У 2022/23 навчальному році законний представник зобов язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 / Законні представники зобов язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
 / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у
чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 / документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
 / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
 / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V / м. Březnici dne / дата 30. 5. 2022

Mgr. Jaroslava Zelenková
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 
 
Seznam dětí přijatých do 1.MŠ Březnice – školní rok 2022/2023 podle registračních čísel:
4, 6, 19, 23
Seznam nepřijatých dětí do 1.MŠ Březnice – školní rok 2022/2023 podle registračních čísel:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Přihlášku k zápisu dítěte stáhněte a vytiskněte – tisk oboustranně na jeden papír. Po vyplnění údajů zákonným zástupcem je nutné zajistit písemné vyjádření praktického dětského lékaře. Ve výjimečných případech je možné si formulář přihlášky vyzvednout v mateřské škole.

Po doručení přihlášky do MŠ bude dítěti přiděleno a zákonnému zástupci oznámeno registrační číslo, pod kterým bude přihláška evidována a zpracovávána. Při zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude registrační číslo použito místo jména dítěte (GDPR).

Součástí přijímacího procesu je také seznámení zákonných zástupců s kritérii pro přijímání dětí (viz lišta Přijímání dětí → Kritéria pro přijímání) a s výší úplaty za vzdělávání (viz lišta Provoz MŠ → Platby). Svým podpisem na přihlášce je třeba potvrdit skutečnost, že jste si výše uvedené informace přečetli.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jaroslava Zelenková
ředitelka 1.MŠ Březnice