Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /var/www/clients/client1002/web240/web/wp-content/themes/himalayas-pro/inc/functions.php on line 657

Přijímání dětí – obecné informace


 


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Seznam dětí přijatých do 1.MŠ Březnice – školní rok 2024/2023 podle registračních čísel:
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40

Seznam nepřijatých dětí do 1.MŠ Březnice – školní rok 2022/2023 podle registračních čísel:
1, 2, 3, 6, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 36, 37

Informativní schůzka s rodiči nově nastupujících dětí se koná v úterý 20.6.2023 od 15:30 hod. v mateřské škole.


 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jaroslava Zelenková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24: / повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:
 
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, / Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

    • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. / які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
    • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. / які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2023
Místo zápisu / Місце запису: 1.MŠ Březnice, 9. Května 510, 262 72 Březnice
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2
 
Organizace zápisu / Порядок запису:
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let. / У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 
   a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) / (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

   b)vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

   c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину;

   d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад (тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років))

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.
 
V/м. Březnici dne/дата 22. 5. 2023
Mgr. Jaroslava Zelenková
Ředitel mateřské školy/Директор дитячого садка