Kritéria pro přijímání


 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka 1.mateřské školy Březnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium Bodové ohodnocení
Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti) 1 rok 1
Trvalý pobyt dítěte * trvalý pobyt v obci ve spádové oblasti 3
trvalý pobyt v okolních obcích 2
trvalý pobyt v obci mimo spádovou oblast 1
Věk dítěte ** 3 roky věku 1
4 roky věku 2
5 let věku 3
Individuální situace dítěte mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 2
dítě se hlásí k celodennímu provozu 1
dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 3

Děti mladší tří let k 31. 8. 2022 mohou být přijaty v případě, že budou zbývat volná místa do naplnění kapacity MŠ.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Mgr. Jaroslava Zelenková
ředitelka 1.MŠ Březnice

 

Spádová oblast 1.MŠ Březnice:

  • ulice Borská, Hlubyňská, CHrástecká, Lihovar, Ludvíka Kuby, Na Kloboučku, Na Odboji, Na Spořilově, Na Tržišti, Na Výsluní, Nad Vodárnou, Nádraží, Nádražní, Petra Bezruče, Pod Nádražím, Rožmitálská, Tochovická, U Blatenky, U Nádraží, U Remízu, U Špýcharu, Zahradní, Za Lihovarem, Zámecký obvod, Za Nádražím, Za Oborou, Za Sokolovnou
  • Březnice, část obce Bor
  • Březnice, část obce Dobrá Voda
  • Březnice, část obce Přední Poříčí
  • Březnice, část obce Zadní Poříčí