1.MŠ Březnice
 Home | Aktuality | ŠVP | Školní řád | Školní jídelna | Fotogalerie | Klubíčkoviny | Ke stažení | Kontakt

Školní vzdělávací program


1.mateřská škola Březnice, 9.května 510, 262 72 Březnice

1.MŠ Březnice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


Název programu: Hra otevírá vrátka do světa

Zpracovatelé programu:
 • ředitelka školy
  • Mgr. Jaroslava Zelenková
 • pedagogové
  • Bohumila Formánková
  • Ivana Čížková
  • Martina Zárybnická
Plánovaná účinnost ŠVP: září 2009 – srpen 2012


Identifikační údaje

Název a adresa organizace: 1.mateřská škola Březnice, 9.května 510, 262 72  Březnice

Mateřská škola je samostatným zařízením s právní subjektivitou od 1.1.2003.

IČO 75034778

tel., fax: 318 682 206

e-mail: ms1breznice@volny.cz

internet: www.1ms-breznice.cz

Zřizovatel školy: Město Březnice, Náměstí 11, 262 72  Březnice

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Zelenková

Projednání programu:
 • na pedagogické poradě
 • se zřizovatelem
 • s Unií rodičů-sdružením při 1.MŠ Březnice


Obsah školního vzdělávacího programu

Prezentace mateřské školy
    - Kdo jsme – MŠ ve zkratce
    - Fotoreportáž z činnosti MŠ

Charakteristika vzdělávacího programu
    - Základní filozofie

Popis podmínek mateřské školy
    - Materiální a technické podmínky
    - Psychohygienické podmínky
    - Řízení mateřské školy
    - Personální podmínky
    - Podmínky a organizace vzdělávání
          - Možnosti a podmínky pro přijímání dětí
          - Popis a formy vzdělávání
          - Celkové uspořádání školy a tříd
          - Vnitřní režim školy

Obsah vzdělávání a jeho časový plán
    - Soubor integrovaných bloků
    - Činnosti a příležitosti ke vzdělávání
    - Práce s integrovanými bloky
    - Dílčí projekty a doplňkové aktivity

Pravidla evaluace a hodnocení mateřské školy
    - Hodnocení a evaluace na úrovni školy
    - Hodnocení a evaluace na úrovni třídyPrezentace mateřské školy.

(neoficiální logo mateřské školy)
neoficiální logo 1.MŠ Březnice


Kdo jsme – MŠ ve zkratce.
Naše mateřská škola, které samy děti vymyslely název "Klubíčko", se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje, v malém městě Březnici, v ulici 9.května v čísle popisném 510. Ve dvou třídách mateřské školy s heterogenním složením třídních kolektivů se každoročně může setkávat 56 dětí. O jejich zdárný a všestranný rozvoj se stará celkem 8 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické a 4 provozní pracovnice. Všechny pedagogické a 2 provozní pracovnice mají plný pracovní úvazek, ostatní pracují ve zkráceném pracovním úvazku. Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, tj. vést k aktivnímu poznávání, podporovat chuť k učení a zájem poznávat nové a objevovat neznámé, umožnit porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se a přizpůsobovat se. Naší snahou je vytvořit dětem základy pro celoživotní vzdělávání. Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, zvýšenou míru pozornosti věnujeme environmentální výchově, nabízíme kvalitní standardní péči i doplňkové aktivity (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, předplavecký výcvik, logopedickou prevenci, výlety apod.). Ve vzdělávání upřednostňujeme situační učení s důrazem na rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Veškeré pracovní aktivity všech zaměstnanců školy směřují k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené. Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s rodiči. Prostřednictvím individuálních rozhovorů i společných schůzek se snažíme odkrývat a řešit problematiku optimálního individuálního rozvoje dětí. Rodiče jsou naším nepostradatelným pomocníkem i při zajišťování provozu mateřské školy (sponzorská a brigádnická pomoc). Tradicí se již také stala spolupráce s jinými institucemi, zařízeními a zájmovými organizacemi v blízkém i širším okolí (např. ZŠ Březnice, ZUŠ Březnice, MC Pampeliška Březnice, MěKZ Březnice, okolní MŠ, pediatr, logoped, malé divadelní společnosti, Sportcentrum Vitality Březnice, ekocentrum Vlašim apod.). V účelově postavené přízemní budově s podkrovním, původně služebním bytem byl zahájen provoz v roce 1960 a jen s drobnými úpravami sloužila svému účelu až do června 2009. Během prázdninových měsíců zmíněného kalendářního roku prošlo rekonstrukcí suterénní podlaží budovy (byla modernizována školní kuchyně a přídavné prostory – sklady, šatna personálu, prádelna) a i část 1.nadzemního podlaží (nově je v něm zřízena výdejna jídla). Dotace z evropských fondů, kterou získalo Město Březnice jako vlastník nemovitosti a zřizovatel mateřské školy, umožnila přebudovat volné suterénní prostory v budově na samostatné mateřské centrum.

Fotoreportáž z činnosti MŠ.

Fotoreportáž z činnosti 1.MŠ Březnice

Charakteristika vzdělávacího programu

Základní filozofie
Vize – Co pro nás znamená mateřská škola?
 • primární školské prostředí, ve kterém se dítě poprvé setkává s širším společenským prostředím, kde se seznamuje s normami a pravidly společenského života, které by postupně mělo zahrnout do svého žebříčku hodnot
 • prostředí s atmosférou partnerských přátelských vztahů a vzájemného respektu
 • prostředí s množstvím příležitostí k vlastní činnosti prostřednictvím hrových aktivit
 • prostředí respektující vývojové a individuální zvláštnosti osobnosti dítěte
Mise – Co je posláním mateřské školy?
 • být partnerem rodiny ve výchově dětí předškolního věku
 • na základě profesionality a odborného přístupu podpořit rozvoj osobnosti dítěte po stránce sociální, emoční i kognitivní
 • vyšší mírou otevřenosti předškolního zařízení směrem k rodičům zvyšovat jejich informovanost o možnostech a potřebách dítěte v daném věkovém období
 • zachycením nových poznatků v oblasti předškolní výchovy optimalizovat formy a prostředky pedagogické práce
Naším cílem je dítě:
 • aktivně se zajímající o život kolem sebe a schopné nalézt si v něm své místo
 • vědomé si svých schopností a dovedností, které má zájem dále rozvíjet a prohlubovat
 • ochotné spolupracovat s ostatními a radovat se z úspěchu svého i druhých
 • schopné překonávat překážky a pomáhat ostatním
 • přiměřeně samostatné v praktických činnostech (sebeobsluha, stolování apod.)

Popis podmínek mateřské školy

Materiální a technické podmínky.
Budova MŠ je účelovou stavbou, v roce 2009 prošlo rekonstrukcí přízemí budovy (stravovací provoz a skladové prostory) a část 1. nadzemního podlaží (vybudování výdejny jídla a přemístění kanceláře).

Objekt zahrnuje dva provozní úseky:
a) prostory pro provoz dvou tříd MŠ (1. nadzemní podlaží) + 2 školní zahrady o rozloze 3 534 m2
b) prostory pro školní stravování (přízemí budovy)

Každá ze dvou tříd MŠ má k dispozici:
1. třídu o rozloze 76,8 m2
2. hernu o rozloze 63 m2
3. hygienické zařízení
4. šatnu pro děti

Obě třídy společně využívají halu a kabinet pomůcek, mimo budovu pak 2 školní zahrady s vybavením pro děti.

V 1.nadzemním podlaží se dále nachází kancelář ředitelky a vedoucí ŠJ a výdejna jídla.

Úsek školního stravování tvoří kuchyně s potřebným zázemím.

V přízemí budovy se rovněž nachází šatna personálu, prádelna, skladové místnosti a kotelna na zemní plyn.

Mateřská škola má přiměřené prostory pro provoz. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a hygienické zařízení jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné, průběžně je doplňováno. Vychází z finančních možností provozního rozpočtu MŠ, v malé míře ze sponzorských darů, či dotačních projektů ( Nadace ČEZ, Krajský úřad Středočeského kraje, MŠMT).

Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je samy mohly brát a po hře je samostatně ukládat.

Děti se svými výtvarnými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti (nástěnka ve městě).

Prostory školní zahrady základní vybavení nepostrádají. Postupně jsou obnovovány a doplňovány herní prvky (pískoviště, skluzavky, průlezky, brouzdaliště, pomůcky pro hry s vodou).

Psychohygienické podmínky
Životospráva
Snažíme se respektovat životní biorytmus lidského organismu a na základě uvedené skutečnosti je sestaven denní režim.
Dodržovány jsou podmínky stanovené legislativními normami.

Stravování
Týdenní jídelníčky zpracováváme na základě norem stanovených příslušnými předpisy tak, aby dětem byla poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.
Dodržujeme technologie přípravy pokrmů a nápojů.
Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.
Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň jednou ochutnaly, a učily se tak základům zdravého stravování.

Psychohygiena
Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (po předchozí dohodě s učitelkou).
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod -10°C, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.). Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Odpolední odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny odpočívají 30-45 minut, poté jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě. Usnout v MŠ nikdo děti nenutí.
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování. Respektují také práva dítěte: vůči svému tělu, majetku a dílu; jednání a rozhodnutí; nálad a citů; spravedlivého jednání, respektování individuality. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností.
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se v MŠ cítily spokojeně, jistě a bezpečně.
Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou v mateřské škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná a která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
Postupně vyřazujeme nezdravé formy soutěžení dětí.
Převažují pozitivní hodnocení, a pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

Řízení mateřské školy
Pracovní povinnosti všech pracovníků jsou dány písemnými pracovními náplněmi, které tvoří přílohu školního vzdělávacího programu podobně jako dále uvedené dokumenty pro pedagogické pracovníky - kompetence zástupce ředitelky a kompetence pedagogických pracovníků.

Systém hodnocení pedagogických pracovníků je tvořen kritérii hodnocení:
a) posouzení pracovního výkonu
b) hodnocení osobního vystupování

Do systému hodnocení provozních pracovníků jsou zařazeny následující oblasti:
a) kvalita a kvantita práce
b) hodnocení osobního vystupování

Pravomoci a úkoly provozních pracovníků jsou dále stanoveny vnitřními předpisy, zejména u vedoucí ŠJ, která zpracovává ekonomickou agendu spojenou se stravováním.

Součástí řízení MŠ jsou i další dokumenty pravidelně aktualizované na každý školní rok: plán pedagogických a provozních porad, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, plán školení pracovníků, plán hodnocení podmínek MŠ, organizační struktura pracoviště, plán kulturních akcí pro děti.

Personální podmínky
Provoz zajišťují 3 skupiny pracovníků:
1. pedagogické pracovnice
2. provozní pracovníci
3. pracovnice školní jídelny

Pedagogické pracovnice v počtu 4 osob na celý pracovní úvazek, ředitelka + 3 učitelky, vykonávají pedagogickou práci a přípravu na ni, zároveň plní práce bezprostředně související s pedagogickou prací (vedení kabinetu, školní knihovny, kroniky apod.)
Kvalifikace všech pracovnic odpovídá požadavkům daným legislativou.
Provozní pracovnice v počtu v počtu 2 osob se starají o bezpečnost, hygienu a hospodárnost provozu, z toho: školnice v celém pracovním úvazku, uklízečka na částečný pracovní úvazek. Práce pradleny je řešena dohodou o pracovní činnosti.
Nepravidelná obsluha plynové kotelny je zajištěna dohodou o provedení práce.

Pracovnice školní jídelny v počtu 2 osob zajišťují školní stravování. Kuchařka na celý pracovní úvazek; vedoucí školní jídelny na částečný pracovní úvazek zpracovává administrativní agendu spojenou se školním stravováním.
Obě pracovnice splňují požadované kvalifikační předpoklady.

Podmínky a organizace vzdělávání
Možnosti a podmínky pro přijímání dětí.
Kapacita MŠ: 56 dětí
Kapacita ŠJ: 150 jídel

Přijímání dětí do MŠ:
- podle platných právních norem (přednost mají děti 1 rok před nástupem do ZŠ)
- podle kritérií pro přijímání stanovených ředitelkou školy a projednaných se zřizovatelem (následně děti zaměstnaných rodičů; děti rodičů v evidenci úřadu práce; děti rodičů na rodičovské dovolené s dalším dítětem; děti rodičů, kteří na ně pobírají rodičovský příspěvek)
- integrace dětí s handicapem je omezena podmínkami školy (není bezbariérový vstup)
- speciální třídy MŠ nemá
- děti jiných kultur lze zařazovat

Zápis dětí do MŠ na další školní rok probíhá pravidelně v měsíci březnu. Veřejnost je o zápisu informována na úřední desce na webových stránkách MŠ umístěných na webu města, dále prostřednictvím plakátů na vývěsních plochách ve městě a oznámením o konání zápisu do MŠ v místním periodiku "Březnické noviny".

Nástup nových dětí je ve většině případů stanoven na začátek školního roku, tj. na měsíc září, individuálně je možné přijmout dítě i v jiném termínu a to po dohodě s ředitelkou.
K ukončení docházky dítěte může dojít na žádost rodičů, jinak lze docházku ukončit jen z důvodů daných legislativní normou (viz školní řád).

Odklad školní docházky lze realizovat po dohodě s rodiči a na základě doporučení odborníků (PPP, pediatra apod.). Rodiče mateřské předávají kopii Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky.

Popis a formy vzdělávání
Vzdělávání realizujeme prostřednictvím vlastního školního vzdělávacího programu "Hra otevírá vrátka do světa" vycházejícího z RVP PV a rozpracovaného do třídních vzdělávacích programů v návaznosti na konkrétní možnosti a podmínky naší mateřské školy. Základ tvoří osobnostně orientovaný model předškolní výchovy. Uskutečňujeme jej především formou situačního (prožitkového) učení v podobě her a hrových činností.

Typy činností, které využíváme:a) podle obsahu
- poznávací (smyslové, jazykové, matematické)
- tvořivé (hudební, výtvarné, literární, dramatické, pracovní)
- procvičovací (grafomotorické, motorické, manipulační...)
- relaxační (poslechové)

b) podle počtu zapojených dětí
- individuální
- skupinové
- frontální

c) podle průběhu
- spontánní
- řízené

Dále zařazujeme - exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety apod.

Naším cílem je, aby hry a hrové aktivity obohatily, prohloubily a rozšířily dosavadní zkušenosti dětí, aby jim umožnily procvičit si své dovednosti, ověřit si úroveň vlastních schopností a na základě toho zaujímat žádoucí postoje. Zároveň se snažíme vštípit dětem fakt, že případný dílčí neúspěch není dokladem nemožnosti dalšího rozvoje, ale spíše výzvou ke zdolávání potíží a překážek.

Způsoby, které nám především umožňují dosahovat stanovených cílů:
- názornost, vlastní aktivita dítěte v činnosti, přímý kontakt se skutečností a minimalizace zprostředkovaného poznání, posloupnost v činnosti - uplatňování metodických řad, prostor pro individuální tempo dítěte v činnosti.

Celkové uspořádání školy a tříd – grafické znázornění
Budova disponuje prostory pro 2 samostatné třídy dětí. V každé může být zapsáno 28 dětí.
Třídy tvoří heterogenní kolektivy dětí, třídy nejsou specificky zaměřeny.

V každé třídě pracují 2 učitelky:
1.třída
- Ivana Čížková (učitelka)
- Jaroslava Zelenková (ředitelka)

2.třída
- Bohumila Formánková (učitelka)
- Martina Zárybnická (učitelka)
grafické znázornění 1.MŠ Březnice

Vnitřní režim školy
Denní režim:
  6.00 -   8.15 hod. volné hry, nabídka řízené hry (příchod dětí do 8.00 hod., jinak po předchozí domluvě)
  8.15 -   8.30 hod. pohybová chvilka
  8.30 -   9.00 hod. hygiena, přesnídávka
  9.00 -   9.30 hod. nabídka řízené činnosti
  9.30 - 11.30 hod. pobyt venku
11.30 - 12.30 hod. hygiena, oběd, příprava na odpočinek (odchod dětí 12.00 až 12.30 hod.)
12.30 - 14.00 hod. odpočinek dětí, individuálně zájmová činnost
14.00 - 16.30 hod. hygiena, svačina, volná zájmová činnost, individuální péče (odchod dětí)

Do týdenního režimu jsou zařazeny:
- cvičení prvků jógy pro děti
- grafomotorická cvičení

V měsíčním cyklu využíváme:
- filmová představení pro děti
- divadelní, hudební či varietní vystoupení umělců

2x ročně (jaro a podzim) ve spolupráci s učiteli ZUŠ Březnice se formou hudebních chvilek děti seznamují s hudebními nástroji.

Celoškolní doplňkové akce:
- týden splněných přání ke Dni dětí (např. návštěva kynologického klubu, návštěva jezdeckého klubu, rytířské hry v zahradě březnického zámku, pěší výlet do okolí, výlet na jízdních kolech apod.)
- školní výlet (s poznávacím i zábavným programem)

Obsah vzdělávání a jeho časový plán

Soubor integrovaných bloků (záměr, cíle, obsah).

ZÁŘÍ – AŤ SE NÁM SPOLEČNÉ HRY DAŘÍ
Záměr:
- pomáhat dítěti adaptovat se v novém prostředí
- podporovat fyzickou a duševní pohodu dítěte
- podpořit stmelení obměněných třídních kolektivů
- učit děti sebeobslužným činnostem

Cíle:- získání relativní citové samostatnosti
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
- rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (třída, rodina, ostatní děti)
- vnímání a postupné přijímání základních hodnot v tomto společenství uznávaných
- rozvíjení dovednosti komunikovat s ostatními
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
- seznamování s poznatky a dovednostmi důležitými k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vzdělávací obsah:
- Já a ti druzí, Rodina, Naše MŠ, Naše město, Pohyb mě baví

ŘÍJEN, LISTOPAD – PODZIM SI S NÁMI CHCE HRÁT
Záměr:
- zakládat u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v podzimním období
- využít charakteristických znaků podzimu (barevnosti, široké škály přírodních jevů i činností lidí) k podpoře kreativity a sebevyjádření dítěte
- uvést dítě do světa materiálních i duchovních hodnot

Cíle:
- rozvoj a užívání všech smyslů
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
- posilování přirozených poznávacích citů
- rozvoj tvořivosti, řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností
- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
- vytváření prosociálních postojů
- rozvoj kooperativních dovedností
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

Vzdělávací obsah:
- Podzim v přírodě, Podzim a lidé, Naše země, Posvícení, Žiji zdravě, Smysly mě nešálí, Myšlení nebolí, Slovo ke slovu – a už se domluvím

PROSINEC - NASTÁVÁ ZAS PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
Záměr:
- uvést děti do světa tradic a kultury typické pro toto období
- umožnit dítěti aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí
- rozvíjet sebepojetí a sebenahlížení dítěte

Cíle:
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
- rozvoj schopnosti sebeovládání
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
- rozvoj aktivního přizpůsobování se společenskému prostředí a zvládání jeho změn

Vzdělávací obsah:
- Adventní zvyky a tradice, Vánoční zvyky a tradice, Vánoční besídka

LEDEN, ÚNOR – TO JE ZIMA, ZIMNÍ HRY JSOU TAKÉ PRIMA
Záměr:
- využít zimního období ke stimulaci a osvojování vzdělávacích dovedností
- vytvářet elementární povědomí o vlivu člověka na život kolem nás
- uvádět dítě do společenství ostatních lidí
- posilovat a kultivovat vzájemnou komunikaci na úrovni dítě-dítě i dítě-dospělý
- vyrovnávat nedostatek pohybových aktivit v exteriéru zařazováním kompenzačních her pro rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
- učit děti sebeobslužným činnostem

Cíle:
- osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
- vytváření aktivních postojů ke světu, k životu
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti
- osvojování si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní a elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
- rozvoj hrubé a jemné motoriky

Vzdělávací obsah:
- Zima v přírodě, Řemesla, Masopust, Věci kolem mě, Knížka je můj kamarád, Já a moje tělo, Člověk má pět smyslů, Myšlení nebolí, Kouzlení se slovy

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN – JARO PATŘÍ DĚTEM
Záměr
- zakládat u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění v jarním období
- vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
- povzbuzovat dítě v dalším rozvoji poznávání a učení v environmentální oblasti
- obohacovat komunikativní dovednosti dítěte
- stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte prostřednictvím aktivit typických pro jarní období

Cíle:
- vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
- vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací obsah:
- Jaro je tu, Jarní radovánky, Velikonoce, Den Země, Čarodějnice, Svátek matek

ČERVEN – HLÁSÍ KONEC ŠKOLKY, OSLAVUJME, KLUCI, HOLKY!
Záměr:
- vést dítě k zdravým životním návykům
- povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení
- umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody

Cíle:
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
- rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

Vzdělávací obsah:
- MDD, Školní výlet, Zahradní slavnost, Léto začíná

Činnosti a příležitosti ke vzdělávání
V rámci naplňování integrovaných bloků zařazujeme tyto činnosti a příležitosti ke vzdělávání:
a) v oblasti pohybového rozvoje:
- lokomoční, manipulační, gymnastické, atletické a sportovní činnosti, kompenzační, zdravotní, dechová relaxační cvičení, prvky jógy, využívání fyzioballů (balanční míče a overbally), sezónní činnosti (bobování, jízda na dětských dopravních prostředcích), otužování vzduchem, vodou, sebeobsluha

b) v oblasti rozvoje poznávacích aktivit a myšlenkových operací:
- přímé pozorování přírodních, společenských a technických jevů, motivovanou manipulaci s předměty, exploraci a experimentaci zkoumající jejich vlastnosti, konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnání), smyslové a psychomotorické hry, hry na téma zdraví, práce s naučnými knihami, s obrazovým materiálem, grafomotorické hry, pracovní listy, počítačové hry, hry se skládankami (např. puzzle), exkurze, návštěvy výstav, ekohry, pěstitelské činnosti, výlety

c) v oblasti rozvoje tvořivosti a fantazie:
- konstruktivní činnosti, hry se skládankami (např. korálkové mozaiky), tvořivě dramatické hry, námětové hry, výtvarné, hudební, rytmické a taneční činnosti, hry s papírem (např. mačkání trhání, skládání), návštěvy výstav, modelování, práce s hlínou

d) v oblasti rozvoje mluveného projevu:
- artikulační, řečové, sluchové, rytmické a vokální hry, hry se slovy, slovní hádanky, diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace a vyprávění, komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, sledování divadla, filmu, přednes, recitace, prohlížení a „čtení“ knih, poslech vyprávěného, čteného, nahrávek

e) v oblasti rozvoje citů a vůle:
- hry s prosociální tématikou, s rodinnou tématikou, příležitosti k samostatnému vystupování, sledování pohádek a příběhů, výlety do okolí, návštěvy kulturních akcí

f) v oblasti zapojování se dítěte do kolektivu a do společnosti:
- společenské hry, sociální a interaktivní hry, kooperativní hry ve dvojicích, ve skupinkách, hudební a hudebně pohybové hry, hraní rolí

Výčet činností a příležitostí není uzavřený, lze jej v třídních programech dále doplňovat a obohacovat. Je především orientačním měřítkem pro pedagoga při plánování výchovně vzdělávací činnosti. Jednotlivé činnosti a příležitosti ke vzdělávání svým charakterem mohou zasahovat i více oblastí rozvoje osobnosti dítěte.

Práce s integrovanými bloky
Integrované bloky obecně definované v našem programu jsou obsahově rozpracovány v sestavené pracovní příručce (činnosti, výstupy), kterou využíváme při tvorbě týdenních plánů ve třídách. Je úkolem učitelky zvolit, naplánovat a realizovat pedagogickou práci v podobě, která umožní co nejefektivnější přiblížení jednotlivých témat.
Příručka společně se samostatně zpracovanými specifickými cíli je základem pro přípravu pedagogické práce učitelkou, umožňuje plánovat různou úroveň náročnosti činností ve vazbě na možnosti jednotlivých věkových skupin dětí. V souvislosti s nástupem většího počtu 3letých dětí do mateřské školy v poslední době jsou pracovní povinnosti učitelek plánovány tak, aby dobu nabídky řízených činností pokrývaly tři učitelky místo dvou.

Dílčí projekty
Rámec integrovaných bloků je doplněn každoročně se opakujícími dílčími projekty.

A: Logopedické prevence.
Ve spolupráci s klinickým logopedem (Mgr. Kopalovou), na základě výsledků vyšetření dítěte zařazujeme jazykové chvilky s jednotlivými dětmi, ve kterých trénujeme cviky, jež mají pomoci odstranit nesprávnou výslovnost dítěte.
Do výcviku jsou začleněny následující aktivity:
- dechové cvičení, cvičení polohování a hybnosti jazyka, cvičení mimických svalů, artikulace rtů, cvičení na uvolňování mluvidel, procvičování jednotlivých hlásek za použití obrázků, pexesa, domina, popis obrázků, samostatné vyprávění, recitace říkadel a jednoduchých básní

Jazykové chvilky probíhají pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek, v lichém týdnu v době od 12.30 hod. do 13.00 hod. a v sudém týdnu od 9.00 hod. do 9.30 hod..

Projekt realizuje paní učitelka Bohumila Formánková.
Podklady pro správné provádění logopedických cvičení získává na seminářích v rámci DVPP a v odborné literatuře.

B: Máme rádi přírodu – ekologický projekt.
Před několika roky se naše škola zapojila do projektu Mrkvička – sítě MŠ se zájmem o environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. (EVVO)

EVVO chápeme jako nezbytnost pro zachování zdravého životního prostředí. Ekologická výchova by měla u dětí utvářet základní hygienické, sociální a kulturní návyky, probouzet u dítěte citový vztah k přírodě, podávat mu základní poznatky o správném a nesprávném chování k přírodě.

K nejcennějším metodám patří přímé pozorování rostlin, stromů, zvířat… Proto nejvíce využíváme školní zahradu a blízké okolí, kde dítě přichází do bezprostředního styku s přírodou a může ji vnímat všemi smysly.
Na zahradě společně pečujeme o bylinnou zahrádku umožňující nám poznávat různé druhy rostlin, na podzim sklízíme ovoce a připravujeme zahradu na zimní odpočinek. Při tom některé děti získávají své první pracovní zkušenosti. V okolních zahradách máme příležitost poznávat okrasné květiny a keře.

Během celého roku podnikáme vycházky s ekologickou tématikou:
- podzimní vycházka (barevnost podzimu, sběr přírodnin, rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, výroba podzimníčků)
- ptačí zima (postavení krmítka, příprava ptačí snídaně, pozorování a určování druhů ptactva)
- zdobení vánočního stromu pro zvířátka (využití nasbíraného materiálu, výroba ozdob na stromeček z jablek, makovic apod.)
- stopy ve sněhu (procházka zasněženou krajinou, určování stop zvířátek, doplňování krmení ptactvu)
- bez vody není život (vycházka k rybníku, řece, potoku, vodojemu)
- probouzení jara (rozdíl strom a keř, pozorování listnatých stromů – pupen, květ, list, přílet čápů a jiných stěhovavých ptáků)
- výlet na louku (pomocí atlasu určování druhů brouků, motýlů, trav a rostlin, výroba barevných paletek)

Tyto vycházky podporují nejen poznávání přírody poznávat, ale i citové vnímání dítěte, jeho ohleduplnost a toleranci.

Pro seznamování s přírodou platí princip zachování rovnováhy mezi samotným hledáním a objevováním a mezi získáváním poznatků výkladem a poučováním. V praxi to znamená dát dítěti potřebný čas a prostor, aby se samo s přírodou seznamovalo a samostatně hledalo a jednalo.

Důležité je také dítě upozorňovat na vliv člověka a jeho činnosti na přírodu. I my v MŠ chceme přispět k čistotě životního prostředí, a tak třídíme komunální odpad, který následně odnášíme do kontejnerů v blízkosti školy, sbíráme plastová víčka a hliník.

K prohlubování znalostí o přírodě dále přispívají i výukové programy z Podblanického ekocentra ve Vlašimi a Voticích. Nové poznatky získané pozorováním si dítě může ověřit v naší poměrně obsažné knihovně s naučnými knihami pro děti.

C: Předplavecký výcvik dětí.
Každoročně v jarním období ve spolupráci s Plaveckou školou Příbram uskutečňujeme předplavecký výcvik dětí.
Kurz v rozpětí 8-10 lekcí probíhá v bazénu v Příbrami a zúčastňují se jej děti, jejichž rodiče o to projevili zájem (rodiče hradí výuku i dopravu).
Výcvik dětí vedou školené instruktorky, učitelky MŠ zajišťují jen organizaci a dozor nad dětmi mimo bazén.

D: Společné akce MŠ s rodiči a dětmi.
Tradicí se již staly společná zábavná odpoledne, která se konají 4x ročně (podzim, zima, jaro, léto).

Podzimní akce je motivována přírodou a její náplní jsou tvoření z přírodnin a hry v podzimní přírodě, zakončené pečením jablek a brambor. Využíváme při tom prostředí školní zahrady.

Zimní akce se nese ve znamení vánočních oslav. Jedná se o společné posezení vyplněné hudebně-pohybově-literárním pásmem s vánoční a zimní tématikou.

Jarní akce – Pálení čarodějnic aneb filipojakubská noc- je odpolednem s využitím her tematicky zaměřených k čarodějnicím a strašidlům, doplněné opékáním vuřtů a spaním dětí v MŠ.

Letní akci představuje zahradní slavnost, během níž děti vystupují s programem zahrnujícím celoroční činnost MŠ. Součástí je také loučení se „školáky“, volná zábava a drobné pohoštění.

Pravidla evaluace a hodnocení mateřské školy

Účinnost a efektivitu ŠVP PV mapují tzv. evaluační aktivity (hodnocení kvality stanoveného programu, monitorování pedagogického procesu, analýza průběhu a výsledků vzdělávání, vyhodnocování a vyvozování závěrů, jejich následné promítnutí do další praxe ).

Proč hodnotit a evaluovat ? Smyslem je ověřit a zlepšit kvalitu práce a výsledků využít pro další postupy a směřování ve všech oblastech činnosti mateřské školy.

Systém hodnocení a evaluace v naší mateřské škole na úrovni školy
systém hodnocení 1.MŠ Březnice

Systém hodnocení a evaluace v naší mateřské škole na úrovni třídy
systém hodnocení 1.MŠ Březnice

 Doporučit stránky