Obecné informace


 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Přihlášku k zápisu dítěte stáhněte a vytiskněte – tisk oboustranně na jeden papír. Po vyplnění údajů zákonným zástupcem je nutné zajistit písemné vyjádření praktického dětského lékaře. V souvislosti se stávající situací a bezkontaktní komunikací v době zápisu je potřebné žádost doložit prostou kopií rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřena). Ve výjimečných případech je možné si formulář přihlášky vyzvednout v mateřské škole (po předchozí telefonické domluvě).

Po doručení přihlášky do MŠ bude dítěti přiděleno a zákonnému zástupci oznámeno na jeho e-mail registrační číslo, pod kterým bude přihláška evidována a zpracovávána. Při zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude registrační číslo použito místo jména dítěte (GDPR).

Součástí přijímacího procesu je také seznámení zákonných zástupců s kritérii pro přijímání dětí (viz lišta Přijímání dětí → Kritéria pro přijímání) a s výší úplaty za vzdělávání (viz lišta Provoz MŠ → Platby). Svým podpisem na přihlášce je třeba potvrdit skutečnost, že jste si výše uvedené informace přečetli.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jaroslava Zelenková
ředitelka 1.MŠ Březnice