Úřední deska


 

1. mateřskou školu Březnice otevíráme 18. května 2020 v běžné provozní době!

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

Zápis do mateřské školy v souvislosti s mimořádným opatřením se uskuteční ve dnech 11. až 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, tj. doručení přihlášky je možné následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy 1. MŠ Březnice – wffmvyh

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) 1. MŠ Březnice – ms1breznice@volny.cz

3. poštou na adresu mateřské školy – 1. MŠ Březnice, 9.Května 510, 262 72 Březnice

4. vložením do schránky na budově školy (vlevo od vstupních dveří) v zalepené obálce s popisem ZÁPIS

Náležitosti žádosti:
– vyplněná přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání (bez potvrzení od pediatra) – přihláška ke stažení
– kopie rodného listu dítěte (prostá, bez úředního ověření),
– kopie očkovacího průkazu dítěte,
– čestné prohlášení k očkování – vzor ke stažení.

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. mateřská škola Březnice tvoří:
Březnice, část obce Březnice – ulice Borská, Hlubyňská, Chrástecká, Lihovar, Ludvíka Kuby, Na Kloboučku,Na Odboji, Na Spořilově, Na Tržišti, Na Výsluní, Nad Vodárnou, Nádraží, Nádražní, Petra Bezruče, Pod Nádražím, Rožmitálská, Tochovická, U Blatenky, U Nádraží, U Remízu, U Špýcharu, Zahradní, Za Lihovarem, Zámecký obvod, Za Nádražím, Za Oborou, Za Sokolovnou,
část obce Bor,
část obce Dobrá Voda,
část obce Přední Poříčí,
část obce Zadní Poříčí.

V souvislosti s GDPR (ochrana osobních údajů) bude každému přihlášenému dítěti přiděleno identifikační číslo. Toto číslo bude zákonným zástupcům oznámeno dne 18. 5. 2020 na e-mailovou adresu vyplněnou v přihlášce.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce MŠ dne 10. 6. 2020 s využitím přidělených identifikačních čísel (nahradí jméno dítěte).

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2017. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřské škole.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – bodový systém:

1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2020)
děti narozené do 31. 8. 2014 a dříve / 10 bodů
děti narozené do 31. 8. 2015 / 8 bodů
děti narozené do 31. 8. 2016 / 6 bodů
děti narozené do 31. 8. 2017 / 4 body
děti narozené do 31. 8. 2018 / 2 body

2. Trvalý pobyt dítěte
spádový obvod MŠ / 10 bodů
mimo spádový obvod / 5 bodů

3. Sourozenec v MŠ
do MŠ je zařazen starší sourozenec dítěte / 1 bod

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Závažná individuální situace dítěte
Závažnou individuální situaci dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže ředitelce MŠ posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení.
V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).